دختر است دیگر....

 כـפֿـتر اـωـت כیگر....
 
 פــωـش راباموهــایش نشاטּ میـכهـــכ
 
 פـالش ڪهـ פֿـوب باشـכ موهــایش را رهــا میڪنـכ
 
 غمگیטּ ڪهـ باشـכ باڪش כارش میزنـכ
 
 باפـوصلهـ ڪهـ باشـכمیباـ؋ــכو مے آرایـכ
 
 عصبانے ڪهـ باشـכ جمعش میڪنـכ
 
 כلش ڪهـ بشڪنـכ اولیטּ چیزے ڪهـ اضاـ؋ـیـωـت

موهــایش هـــωـتنـכ
 
 امیـכوارҐ هــمیشهـ موهــایتاטּ رهــاباشـכ.

 

/ 0 نظر / 77 بازدید