روز دختر بر تمامی دختران سرزمینم مبارک

 

母の日だよ。カーネーション のデコメ絵文字دخترانگی همان خنده های ریز و دلبریست 
 
母の日だよ。カーネーション のデコメ絵文字که گاهی هیچ کس دلیلش را نمیفهمد، همان خشم و جدیتیست که
به خیلی ها میفهماند بهتر
 
است پایشان را از گلیمشان دراز تر نکنند،
 
母の日だよ。カーネーション のデコメ絵文字همان حس لطیفیست که گل های خانه را شاداب نگه میدارد،
همان فکر هاییست که بین کتاب ها پنهان شده است،

همان اشک هاییست که هیچکس درخشش آن ها در شب را نمیبیند،
母の日だよ。カーネーション のデコメ絵文字همان آرزو هاییست که فقط خود خود خدا از آنها خبر دارد،
 
همان ادا های خنده داریست که لبخند را میهمان لب های بچه ها میکند،
母の日だよ。カーネーション のデコメ絵文字همان بوسه ی آبداریست که روی گونه ی مادر مینشیند،
 
همان دست های مهربانیست که پیرهن پدر را اتو میزند،
母の日だよ。カーネーション のデコメ絵文字همان دلی است که روزی نگاهی آن را میلرزاند و
 
آن نگاه نگاهِ همان کسی است که دخترانگی را ارتقا میدهد و
母の日だよ。カーネーション のデコメ絵文字بزرگترش میکند و تبدیلش میکند به همسر بودن و مادر بودن...
 
دخترانگی همه ی این هاست و خیلی چیز های دیگر...
母の日だよ。カーネーション のデコメ絵文字برای دختران سرزمینم آرزوی شادی و عشق و عفاف و آرامش دارم.
 
 
キラキラ のデコメ絵文字روزتون مباااااارک キラキラ のデコメ絵文字


/ 0 نظر / 72 بازدید