دختر...

゜*ミニ花絵文字*゜ のデコメ絵文字من دخترم...

     ゜*ミニ花絵文字*゜ のデコメ絵文字 از تبار حـــــوا . . .

             ゜*ミニ花絵文字*゜ のデコメ絵文字  سرچشمه احساســـــم . . .

         ゜*ミニ花絵文字*゜ のデコメ絵文字و آتشفشان غــــرور . . .

゜*ミニ花絵文字*゜ のデコメ絵文字 صدای لطیفم احساساتت را به غلیان در می آورد . . .

゜*ミニ花絵文字*゜ のデコメ絵文字 من یک دخترم !

         ゜*ミニ花絵文字*゜ のデコメ絵文字   بانوی بهشتم . . .

           ゜*ミニ花絵文字*゜ のデコメ絵文字 از جنس آتشــــــم . . .

    ゜*ミニ花絵文字*゜ のデコメ絵文字 ســـــوزان . . .

 ゜*ミニ花絵文字*゜ のデコメ絵文字 داغــــــــ . . .

゜*ミニ花絵文字*゜ のデコメ絵文字 وجودت را به آتـــــش می کشم با گرمای وجــــــودم . . .

゜*ミニ花絵文字*゜ のデコメ絵文字 زندگی می بخــــــشم به روزگار یخــــــ زده ات . . .

゜*ミニ花絵文字*゜ のデコメ絵文字 اما بازهم من دخـــــــترم . . .

          ゜*ミニ花絵文字*゜ のデコメ絵文字 از آنچه می اندیشــــــــی فاصله دارم . . .

 ゜*ミニ花絵文字*゜ のデコメ絵文字من غرقـــــم . . .

                  ゜*ミニ花絵文字*゜ のデコメ絵文字غرقـــــــــ در دریای احساســــــــم . . .

                            ゜*ミニ花絵文字*゜ のデコメ絵文字 تن پوشــــــــم از ابریشم عشــــق است . . .

゜*ミニ花絵文字*゜ のデコメ絵文字هوس در دایره لغات زندگیـــــــم نقشی ندارد . . .


゜*ミニ花絵文字*゜ のデコメ絵文字دایــــــــــره لغـــات مــــــن با عشـــــــق سر وکـــــــار دارد...

゜*ミニ花絵文字*゜ のデコメ絵文字حرمت نمی شــــــکنم . . .

゜*ミニ花絵文字*゜ のデコメ絵文字هوسرانی نمیـــــــــکنم . . .

゜*ミニ花絵文字*゜ のデコメ絵文字دل نمی شکــــــــــنم . . .

゜*ミニ花絵文字*゜ のデコメ絵文字نگاهم هرز نمــــــــی رود . . .

゜*ミニ花絵文字*゜ のデコメ絵文字دنیایم با تو فرقــــــــــ دارد . . .

 ゜*ミニ花絵文字*゜ のデコメ絵文字از زمین تا به آســــــــــــمان . . .

゜*ミニ花絵文字*゜ のデコメ絵文字منبع آرامشـــــــــــم تنهاییست . . .


゜*ミニ花絵文字*゜ のデコメ絵文字زیــــــــــرا :

゜*ミニ花絵文字*゜ のデコメ絵文字خــــــــدا را در اعمـــــــــاق قـــلـــبــــــــــم دارمـــــــ....!

 

 Eric Alaniz (b2lalternative) - Kimberly Yvonne - h Ashley Bailey - mua ChaosMakeupArtist - wardrobe renaissanceantiquescc

 

*به سلامتی دختران پاک سرزمینم*

/ 0 نظر / 80 بازدید