بعضی ها یک دنیا آرامش اند....!

シンプル~かぶりごめちゃ~ のデコメ絵文字بعضی ها ،شبیه یک انجیررسیده می مانند

که یهو ازآسمان می افتنددردامن رنگ وورانگ زندگی ات

آن قدربی هواکه اصلانمی دانی چه شد.چگونه شد...

シンプル~かぶりごめちゃ~ のデコメ絵文字اصلاخودت رامی زنی به کوچه علی چپ

وازبودنشان لذت می بری...

シンプル~かぶりごめちゃ~ のデコメ絵文字بعضی ها، شبیه عطربهارنارنج هستند

درکوچه پس کوچه های پیچ درپیچ دلت

نفس می کشی ....آنقدرعمیق

シンプル~かぶりごめちゃ~ のデコメ絵文字که عطربودنشان راتاآخرین ثانیه ی عمرت

درریه هایت ذخیره می کنی...

シンプル~かぶりごめちゃ~ のデコメ絵文字بعضی ها، شبیه ماهی قرمزکوچکی هستند

که افتاده اند درتنگ بلورین روزگارت

جانت راباجان ودل درهوایشان تازه می کنی...

シンプル~かぶりごめちゃ~ のデコメ絵文字وبعضی ها آرامش مطلقند

لبخندشان....تلالوبرق چشم هایشان

シンプル~かぶりごめちゃ~ のデコメ絵文字صدای آرامشان

اصل کار، طپش قلب شان

シンプル~かぶりごめちゃ~ のデコメ絵文字انگارکه یک دنیا آرامش رابه رگ وریشه ات تزریق می کند

وآنقدرعزیزند، آنقدربکرند

シンプル~かぶりごめちゃ~ のデコメ絵文字که دلت نمی آید حتی یک انگشت هم بخوردبهشان

می ترسی تمام شوند وتوبمانی ویک دنیاحسرت !

بعضی ها، بودنشان...همین ساده بودنشان....

همین نفس کشیدنشان

シンプル~かぶりごめちゃ~ のデコメ絵文字یک عالمه لبخند می نشاند روی گوشه لبمان...

ومن چقدردوست دارم این بعضی هارا.....シンプル~かぶりごめちゃ~ のデコメ絵文字

/ 0 نظر / 53 بازدید